Onze visie

"Actief, Betrokken en Eigentijds leren"

Onze Visie

Onze korte termijn opdracht;

In 2022 hebben de kinderen een grote invloed op hun eigen ontwikkeling. Ze denken na over wat ze willen leren, waar ze goed in zijn en wat ze interessant vinden. Kinderen leren actief, in beweging en van- en met elkaar. Specifieke talenten van de kinderen krijgen ruimschoots de ruimte en zullen doelbewust ingezet worden.

De school is een mini samenleving waar groot en klein, met elkaar- en door elkaar, in een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat zich ontwikkelt tot volwaardige, zelfbewuste wereldburgers.

De leerkracht begeleidt processen en coacht de kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling. Hij/zij speelt in op de behoeften van het individuele kind en stelt prikkelende vragen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, op onderzoek. Kennisoverdracht door de leerkracht blijft nodig, maar het leren van de kinderen moet vooral  het resultaat zijn van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: ze leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten (kennisconstructie)

Dit zijn wij (kernwaarden);

Samen
"Alleen ga je sneller, samen kom je verder". School, kinderen en ouders hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken door goed samen op te trekken. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, vanuit respect en tolerantie. Iedereen wordt door ons gezien en iedereen mag er zijn. Welbevinden van kinderen is het fundament waarop leren en ontwikkeling plaatsvindt.  Vanuit die gedachte streeft het team van de Odaschool naar een veilig, sfeervol en plezierig pedagogisch klimaat. We laten onze kinderen doelbewust groepsoverstijgend samenwerken, vanuit de principes van gelijke deelname, individuele aansprakelijkheid, positieve  wederzijdse afhankelijkheid en simultane interactie.

Uitdagend
Kinderen zijn van nature betrokken, nieuwsgierig en gemotiveerd. Het team van de Odaschool draagt zorg voor een rijke leeromgeving. Kinderen worden hierdoor geprikkeld en uitgedaagd. Wij sluiten aan bij de individuele onderwijsbehoeften van onze kinderen. We zijn ambitieus, we leggen de lat hoog. We dagen onze kinderen uit om op onderzoek te gaan. We confronteren ze met problemen en begeleiden ze in hun zoektocht naar oplossingen.

Ruimte gevend
Op de Odaschool krijgen kinderen de ruimte. De ruimte om te worden wie ze zijn. We geven onze kinderen verantwoordelijkheid en autonomie. Kinderen zijn heel goed in staat om hun eigen ontwikkeling vorm te geven. De school zorgt voor de voedingsbodem waarop de talenten kunnen rijpen. We helpen de kinderen op weg om hun eigen leerdoelen te formuleren en begeleiden het ontwikkelproces van de individuele leerling zodat deze in staat is om zelfstandig en onafhankelijk te functioneren in de grote mensenwereld.

In ontwikkeling
Op de Odaschool brengen wij kinderen bij dat leren en ontwikkelen essentieel is om goed te kunnen functioneren in een steeds sneller veranderende samenleving. Dit leren is nooit klaar. We leren kinderen na te denken, creatief te zijn en te reflecteren op hun handelen, om zo  steeds weer een stapje voorwaarts te kunnen maken. Als team proberen wij hier een voorbeeld in te zijn door kritisch te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen, door teamscholing en individuele scholing. We streven een professionele cultuur na in het belang van kwalitatief goed en eigentijdsonderwijs. Stilstand is achteruitgang; “we moeten vooruit”!]